Podatki

Podstawowe wskaźniki na 2015 r.

 

Podatki

 

1. Skala podatkowa i zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w roku 2015.

 

Skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota 556,02 zł zmniejszająca podatek

85 528

 

14 839,02 zł+32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek:

-       miesięczna – 46,33 zł,

-       roczna – 556,02 zł.

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy:

a/ pracownicy mieszkający w tej samej miejscowości gdzie znajduje się ich zakład pracy:

-       od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 111,25 zł, rocznie – 1335,00 zł,

-       od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2002,25 zł.

b/ pracownicy dojeżdżający do pracy z innej miejscowości:

-       od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 139,06 zł, rocznie 1668,72 zł,

-       od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2502,56 zł.

 

2.  Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego – 3091 zł.

 

3.  Kwota przychodów netto za rok 2014 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych /1,2 mln Euro/ - 5 010 600 zł.

 

4.  Wartość przychodów za rok 2014 uprawniająca do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek / i podatku od towarów i usług /1,2 mln Euro/ -     5 015 000 zł.

 

5.  Wartość środków trwałych od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego /50 tys. Euro/ - 209 000 zł.

 

6.  Przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie uległy w roku bieżącym zmianie. Zwaloryzowane średnio o 0,4 %  zostały jedynie stawki zryczałtowanego podatku.  

 

7.  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2015 roku skorzystać podatnicy którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /150 tys. Euro/ - 626 880 zł. na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.

 

8. Limit zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług w 2015 r. wynosi łącznie 150 tys. PLN z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2014r.

 

9. W 2015 roku nadal obowiązują wprowadzone czasowo  podwyższone stawki podatku VAT – 23%, 8% i 5%.

 

10. Wysokość odsetek :

- 8,00% - wysokość odsetek z tytułu zaległości podatkowych od 9.X.2014r.

- 6.00% - wysokość obniżonych odsetek od zaległości podatkowych od 9.X.2014r.

- 8.00% - wysokość odsetek ustawowych od 23.XII.2014r.

 

Wynagrodzenia i składki

 

1.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2015r. za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi:

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2015 r. w zł. za:

styczeń –

marzec

 kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,93%/

463,68

190,03

58,20

 

45,85

 

463,68

190,03

58,20

 

 

 

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

757,76

 

 

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

58,20

58,20

         

 

Podstawa naliczania składek to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2015 roku /3 959 zł./ - 2375,40 zł.

 

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2015 roku wynosi 1 750 zł., w tym w pierwszym roku pracy /80%/ - 1400 zł.

 

3.  Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. za osoby po raz pierwszy podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą przez 24 miesiące od dnia jej rozpoczęcia wynosi:

 

 

Lp.

 

Rodzaj składki

 

 

Składka w 2015 r. w zł. za:

styczeń-marzec

kwiecień-grudzień

1.

2.

3.

4.

 

Ubezpieczenie emerytalne /19,52%/

Ubezpieczenie rentowe /8%/

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe /2,45%/

Ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zgłaszających do ub. społ. nie więcej niż 9 pracowników /1,93%/

102,48

42,00

12,86

 

10,13

102,48

42,00

12,86

 

 

5.

 Łączna składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

167,47

 

 

6.

Składka na Fundusz Pracy /2,45%/

---

---

         

 

Podstawa naliczania składek to 30% minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku /1 750 zł./ - 525 zł.

 

4.  Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

5.  Wysokość składki zdrowotnej w 2015 roku za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby współpracujące wynosi  /9% podstawy/ - 279,41 zł. miesięcznie, z tego do odliczenia  od podatku dochodowego /7,75% podstawy/ - 240,60 zł.

 

Podstawa naliczenia składki to 75% /3104,57zł./ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kw. 2014 r. /4139,42 zł./.

 

6. Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2015 r. podobnie jak w ubiegłym roku nie uległa zmianie.

podstawa:  2.917,14 zł.                            

­         pracownicy pełnozatrudnieni /37,5%/  -  1093,93 zł.,

­         pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu:

 

         I rok /5%/  - 145,86 zł.

         II rok /6%/  -  175,03 zł.

         III rok /7%/  -  204,20 zł.,

­         pracownicy zatrudnieni w szczególnie uciążliwych warunkach pracy /50%/  - 1.458,57 zł.,

­         emeryci i renciści będący pod opieką zakładu pracy /6,25%/  -  182,32 zł.,

         fakultatywny odpis na zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności /37,5%+6,25%/  -  1.276,25 zł.

 

Warunki płatności na ZFŚS: odpisy wpłacać należy na wyodrębniony rachunek bankowy w terminie do 30 września 2015 r., w tym – 75% do 1 czerwca 2015 r.

 

7. Wynagrodzenie brutto  pracowników młodocianych (uczniów),

obowiązujące  w okresie za XII 2014 - II 2015

- I rok nauki - 151,25 zł.

- II rok nauki - 189,06 zł.

- III rok nauki - 226,87 zł.