Informacje o Cechu

 

Do zadań Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu należy:

 

  • spisywanie umów o naukę zawodu oraz nadzór nad przebiegiem nauki do zdania egzaminu czeladniczego

  • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów

  • udzielanie informacji o usługach  świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych

  • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji samorządowej i państwowe, sądów i organizacji społecznych i gospodarczych

  • promowanie zakładów poprzez wystawy gospodarcze, informatory, foldery o firmach będących członkami Cechu

Rys historyczny Cechu

 

Wzmianki o istnieniu cechów można znaleźć w materiałach archiwalnych z XIII wieku.

Pierwsze cechy miały charakter branżowy. Były to między innymi cechy garncarzy, bednarzy, kowali, sukienników i szewców.

W każdym okresie dziejowym rzemieślnicy stanowili grupę społeczną bardzo ściśle związaną z państwowością.

Często przewodzili i służyli społeczeństwom lokalnym, pełniąc odpowiedzialne funkcje we władzach.

30 czerwca 1953 roku decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu powstał Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu.

Na czele pierwszego Zarządu stanął Stanisław Śląski.

Cech skupiał wtedy 390 członków różnych zawodów z terenu Gostynia i powiatu.

Oprócz działań bezpośrednio związanych z wykonywaniem rzemiosła Cech organizował życie kulturalne młodzieży w uruchomionej przez siebie świetlicy, zorganizował przedszkole, opiekował się drużyną harcerską.

W tak utworzonej strukturze, a więc jako Cech Rzemiosł Różnych, skupiający wszystkie branże rzemiosła, organizacja ta przetrwała do dnia dzisiejszego.

Do jednego z najbardziej znaczących wydarzeń w życiu organizacji należy zaliczyć utworzenie Funduszu Domu Cechowego w roku 1961, co po dziesięciu latach zaowocowało kupnem nieruchomości przy ulicy Wiosny Ludów.

Uroczyste otwarcie Domu Cechowego nastąpiło w maju 1972 roku.

Doniosłym wydarzeniem dla środowiska było ufundowanie sztandaru, który wręczony został w kwietniu 1977 roku.

Rok później, z okazji obchodów 700–lecia uzyskania praw miejskich przez Gostyń, oraz srebrnego jubileuszu Cechu nastąpiło wręczenie insygni cechowych.

Ich wykonawcami i fundatorami byli Wojciech Eitner – mistrz zegarmistrzowski, oraz Krzysztof Wytykowski – mistrz malarski i rzemiosł artystycznych.

Insygnie cechowe – łańcuchy przeznaczone są dla Starszego Cechu i dwóch Podstarszych. Zakładane są na święta rzemieślnicze, państwowe i miejskie, nadając wysokiej rangi uroczystościom.

Sztandar w niezmienionej postaci czyszczony i naprawiany również służy tym celom.

 

 

Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu zrzesza 297 zakładów działających na terenie gmin; Poniec, Pogorzela, Piaski, Borek, Krzywiń, Krobia i Gostyń.

 

Cech reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, ściśle współpracuje z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, której jest członkiem, Urzędem Miasta, Powiatowym Urzędem Pracy a ostatnio również z Ochotniczym Hufcem Pracy.

Przy współudziale Zakładu Doskonalenia Zawodowego organizujemy kursy i szkolenia. Kompletujemy dokumenty na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego.

Starszy Cechu Marian Tyrzyk wraz z członkami Zarządu chcąc zintegrować środowisko organizuje wspólne spotkania rzemieślników. Zgodnie z tradycją każdego roku 19 marca obchodzony jest Dzień Patrona – Św. Józefa. Uczestniczymy wtedy w uroczystych mszach rzemieślniczych w Gostyniu, Pępowie i Poniec.

Organizowane są wspólne, kilkudniowe wycieczki, spotkania opłatkowe, zabawy karnawałowe. Latem preferujemy wspólne spotkania przy grillu, w których może uczestniczyć każdy chętny rzemieślnik. Organizujemy wystawy rzemieślnicze, które cieszą się coraz większą frekwencją.

Za swoją działalność Cech podczas obchodów 40–lecia został uhonorowany przez Związek Rzemiosła Polskiego Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.